Tên Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Nhân
Mã Linh Mục 196807
Ngày chịu chức 14/05/1968
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Mặc Bắc Phó xứ 1968 - 1970
2 An Bình Xuân Long Quản nhiệm 1970 - 1972
3 Hố Nai Xuân Trà Chánh xứ 1971 - 1972
4 An Bình Dầu Giây Chánh xứ 1972 - 1973
5 An Bình Hưng Lộc Đặc trách 1972 - 1973
6 An Bình Xuân Đức Quản nhiệm 1972 - 1973
7 Phước Lý Mỹ Hội Phó xứ 1973 - 1974
8 Long Khánh Bảo Thị Đặc trách 1974 - 1978
9 Long Khánh Nam Hà Quản nhiệm 1974 - 1975
10 Gia Ray Xuân Thành Đặc trách 1994 - 2000
11 Gia Ray Tân Hữu Đặc trách 1994 - 2000
12 Long Khánh Tân Phú Chánh xứ 2000 - 2004
13 Phước Lý Thiết Nham Quản nhiệm 2004 - 2005
14 Phước Lý Đại Điền Chánh xứ 07/06/2004 - 08/2016
15 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 09/08/2016 -