Tên Linh Mục Laurensô Phạm Thanh Xuân
Mã Linh Mục 196706
Ngày chịu chức 29/04/1967
Ngày quan thầy 10-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Trà Cú - Cần Thơ Phó xứ 1967 - 1968
2 Rời Giáo phận Cà Mau - Cần Thơ Phó xứ 1968 - 1969
3 Rời Giáo phận Sakeo - Cần Thơ Chánh xứ 1969 - 1975
4 Hố Nai Đại Lộ Quản nhiệm 1975 - 1976
5 Phú Thịnh Xuân Thịnh Chánh xứ 21/08/1976 - 2001
6 Phú Thịnh Xuân An Quản nhiệm 1978 - 1987
7 Gia Kiệm Bạch Lâm Chánh xứ 2001 - 2006
8 Gia Kiệm Đức Long Nghỉ hưu 08/02/2006 -