Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Quang
Mã Linh Mục 196504
Ngày chịu chức 29/04/1965
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha 05/11/2019

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Dốc Mơ Phó xứ 1965 - 1967
2 Tân Mai Tân Mai Phó xứ 1967 - 1968
3 Biên Hòa Bình An Chánh xứ 1968 - 2000
4 Tân Mai Thiên Triều Quản nhiệm 1968 - 2000
5 Tân Mai Bùi Hưng Chánh xứ 2000 - 2013
6 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 15/08/2013 - 05/11/2019
7 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 05/11/2019 - 05/11/2019