Tên Linh Mục Đaminh Bùi Phúc Dinh
Mã Linh Mục 196101
Ngày chịu chức 27/05/1961
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Trà Kiệu - Đà nẵng Phó xứ 1961 - 1962
2 Rời Giáo phận Chính Tòa Qui Nhơn Phó xứ 1962 - 1964
3 Phú Thịnh Bùi Chu Phó xứ 1964 - 1965
4 Gia Kiệm Võ Dõng Phó xứ 1965 - 1968
5 Long Thành Liên Kim Sơn Chánh xứ 1968 - 1972
6 Tân Mai Bùi Hưng Chánh xứ 1972 - 1991
7 Tân Mai Bùi Vĩnh Quản nhiệm 1979 - 1980
8 Tân Mai Bùi Thượng Chánh xứ 1991 - 09/2012
9 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 09/2012 -