Tên Linh Mục Gioan Phạm Đình Nhu
Mã Linh Mục 195903
Ngày chịu chức 07/03/1959
Ngày quan thầy 27-12
Ngày về nhà Cha 13/03/2017

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Tân Thủy - Bến Tre Phó xứ 1959 - 1961
2 Gia Kiệm Kim Thượng Chánh xứ 1961 - 1965
3 Túc Trưng Túc Trưng Chánh xứ 1965 - 1968
4 Long Khánh TCV. Xuân Lộc Giám Đốc 1968 - 1975
5 Gia Kiệm Gia Yên Chánh xứ 1975 - 1977
6 Ngoài Giáo phận Nhà hưu Phát Diệm Nghỉ hưu 1984 - 1988
7 Long Thành Văn Hải Nghỉ hưu 1988 - 2010
8 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 2010 - 03/2017
9 Nhà Cha Nhà Cha Phù Trợ 13/03/2017 - 13/03/2017