Tên Linh Mục Phêrô Khổng Văn Giám
Mã Linh Mục 195802
Ngày chịu chức 03/10/1958
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha 04/12/2019

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Phú Hòa Chánh xứ 1958
2 Rời Giáo phận Không Quân Đà Nẵng Trưởng phòng tuyên úy 1964
3 Rời Giáo phận Phú Tài - Gp.Quy Nhơn Chánh xứ 1967
4 Rời Giáo phận Sư đoàn 22 Bộ Binh Tuyên úy 1967
5 Rời Giáo phận Quý Đức - Quy Nhơn Chánh xứ 1973
6 Gia Kiệm Gia Yên Chánh xứ 1994 - 2011
7 Gia Kiệm Mẫu Tâm Quản nhiệm 1994 - 2006
8 Gia Kiệm Tân Yên Quản nhiệm 1999 - 2006
9 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 2011 - 04/12/2019
10 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 04/12/2019 -