Tên Linh Mục Vinhsơn Nguyễn Ngọc Quý
Mã Linh Mục 195101
Ngày chịu chức 26/05/1951
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 19/02/2014

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Phúc Nhạc Phó xứ 1954 - 1957
2 Gia Kiệm Kim Thượng Không xác định 1957 - 1960
3 Túc Trưng Tam Phú Chánh xứ 1967 - 1968
4 Hòa Thanh Đại An Chánh xứ 1968 - 1969
5 Gia Kiệm Tân Yên Quản nhiệm 1969 - 1972
6 Gia Kiệm Bình Lộc Chánh xứ 1970 - 1997
7 Gia Kiệm Lạc Sơn Quản nhiệm 1970 - 1976
8 Gia Kiệm Lạc Sơn Nghỉ hưu 1998 - 2014
9 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 19/02/2014