Tên Linh Mục Giuse Hoàng Trọng Thu
Mã Linh Mục 194701
Ngày chịu chức 01/01/1947
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 29/08/2000

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Kẻ Sặt Chánh xứ 1955 - 1966
2 Biên Hòa An Bình Chánh xứ 1965 - 2000
3 Biên Hòa Dĩ An Quản nhiệm 1971 - 1993
4 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 29/08/2000 -