Tên Linh Mục Đaminh Đinh Xuân Bách
Mã Linh Mục 190481
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 27/05/1990

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Bùi Thái Chánh xứ 1959 - 1990
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 27/05/1990 - 27/05/1990