Tên Linh Mục Phêrô Đinh Quốc Vịnh
Mã Linh Mục 190453
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 03/04/2002

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Xuân Đường Đặc trách 1959 - 1989
2 Long Khánh Tân Xuân Chánh xứ 1966 - 1992
3 Long Khánh Thừa Đức Đặc trách 1976 - 1988
4 Long Khánh Suối Cả Quản nhiệm 1976 - 1988
5 Long Khánh Duyên Lãng Quản nhiệm 1990 - 1991
6 Long Khánh Thái Xuân Chánh xứ 1993 - 2003
7 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 03/04/2002 - 03/04/2002