Tên Linh Mục Đaminh Trần Ngọc Trác
Mã Linh Mục 190452
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 03/11/1981

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Duyên Lãng Chánh xứ 1972 - 1975
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 03/11/1981 -