Tên Linh Mục Đaminh Mai Khắc Mưu
Mã Linh Mục 190445
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 06/03/1984

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Bảo Thị Quản nhiệm 1957 - 1968
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 06/03/1984 - 06/03/1984