Tên Linh Mục Vinhsơn Dương Vĩnh Thi
Mã Linh Mục 190440
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Túc Trưng Đặc trách 1954 - 1956
2 Túc Trưng Tam Phú Đặc trách 1954 - 1963