Tên Linh Mục Joseph Vulliez
Mã Linh Mục 190439
Ngày chịu chức 05/07/1936
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 16/04/1975

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Thống Nhất Đặc trách 1970 - 1975
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 16/04/1975 - 16/04/1975