Tên Linh Mục Gioan Bt. Đoàn Như Bách
Mã Linh Mục 190432
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 23/03/1979

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Đức Thắng Đặc trách 1965 - 1979
2 Túc Trưng La Ngà Đặc trách 1958 - 1962
3 Túc Trưng Nagoa Đặc trách 1970 - 1979
4 Túc Trưng Tam Phú Quản nhiệm 1968 - 1975
5 Túc Trưng Túc Trưng Chánh xứ 1957 - 1965
6 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 23/03/1979 - 23/03/1979