Tên Linh Mục Giuse Trần Hiệp Sỹ
Mã Linh Mục 190406
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 09/04/2002

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Phú Lâm Chánh xứ 1965 - 1970
2 Tân Mai Bùi Đức Chánh xứ 1970 - 1975
3 Tân Mai Bùi Thượng Quản nhiệm 1970 - 1975
4 Tân Mai Trinh Vương Quản nhiệm 1970 - 1974
5 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 09/04/2002 -