Tên Linh Mục Antôn Lưu Quang Án
Mã Linh Mục 190391
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Phước Lý Chánh xứ 1957 - 1962