Tên Linh Mục Đaminh Thân Toàn Vũ
Mã Linh Mục 190368
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 30/01/1998

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Vĩnh Phước Quản nhiệm 1965 - 1970
2 Phước Lý Nghĩa Mỹ Quản nhiệm 1969 - 1973
3 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 30/01/1998 - 30/01/1998