Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Quang Hiển
Mã Linh Mục 190357
Ngày chịu chức 02/09/1941
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 15/01/2007

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Thần Chánh xứ 1955 - 1997
2 Phước Lý Phước Khánh Quản nhiệm 1976 - 1978
3 Phước Lý Bắc Thần Quản hạt 1972 - 1987
4 Phước Lý Bắc Thần Nghỉ hưu 1997 - 2007
5 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 15/01/2007 - 15/01/2007