Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Văn Đức
Mã Linh Mục 190354
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 12/04/1976

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Minh Chánh xứ 1955 - 1970
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 12/04/1976 - 12/04/1976