Tên Linh Mục Đaminh Trần Văn Nguyện
Mã Linh Mục 190332
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 07/12/2008

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Thiên Bình Quản nhiệm 1972 - 1975
2 Gia Ray Long Thuận Quản nhiệm 1974 - 1975
3 Tân Mai Xuân Hòa Quản nhiệm 1975 - 1975
4 Long Thành Phaolô Quản nhiệm 1994 - 2003
5 Long Thành Thiên Ân Chánh xứ 1994 - 2008
6 Long Thành Thánh Linh Đặc trách 1994 - 2008
7 Long Thành Thiên Long Quản nhiệm 1994 - 1999
8 Long Thành Truyền Tin Quản nhiệm 1994 - 1999
9 Long Thành Truyền Tin Quản nhiệm 2000 - 2001
10 Long Thành Truyền Tin Quản nhiệm 2002 - 2006
11 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 07/12/2008 -