Tên Linh Mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Mã Linh Mục 190318
Ngày chịu chức 31/12/1980
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Bình Sơn Chánh xứ 1981 - 1991
2 Long Thành Cẩm Đường Quản nhiệm 1983 - 1987
3 Long Thành Thành Đức Quản nhiệm 1981 - 1991
4 Long Thành Thành Tâm Quản nhiệm 1982 - 1991
5 Ngoài Giáo phận Phước Lễ Chánh xứ 1991 - 2001
6 Nước ngoài Pháp Du học 2001 - 2005
7 Ngoài Giáo phận Gp. Bà Rịa Giám đốc Chủng sinh 2006 - 2011
8 Ngoài Giáo phận Gp. Bà Rịa Tổng Đại diện 2011 - 2015
9 Ngoài Giáo phận Gp. Bà Rịa Giám mục Phó 11/2015 - 05/2017
10 Ngoài Giáo phận Gp. Bà Rịa Giám mục Chính toà 06/05/2017 -