Tên Linh Mục Đaminh Đinh Quang Lễ
Mã Linh Mục 190317
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Bình Sơn Quản nhiệm 1955 - 1969