Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Võ Trang
Mã Linh Mục 190306
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 02/08/2005

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Bảo Thị Chánh xứ 1968 - 1970
2 Túc Trưng La Ngà Chánh xứ 1970 - 1975
3 Hòa Thanh Thái Hòa Chánh xứ 1976 - 1978
4 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Phù trợ 02/08/1997 -