Tên Linh Mục Phanxico Đinh Quốc Thụy
Mã Linh Mục 190193
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 16/04/1996

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Thiên Phước Chánh xứ 1967 - 1969
2 Long Khánh Xuân Bình Quản nhiệm 1969 - 1969
3 Hòa Thanh Đại An Chánh xứ 1973 - 1976
4 Hòa Thanh Gò Xoài Đặc trách 1975 - 1982
5 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 16/04/1996 -