Tên Linh Mục Sebastiano Nguyễn Duy Nhật
Mã Linh Mục 190192
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 17/11/2005

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hòa Thanh Đại An Quản nhiệm 1956 - 1968
2 Hòa Thanh Sài Quất Chánh xứ 1958 - 1960
3 Hòa Thanh Đông Vinh Quản nhiệm 1966 - 1970
4 Hòa Thanh Hòa Bình Quản nhiệm 1967 - 1977
5 Hòa Thanh Lai Ổn Quản nhiệm 1967 - 1977
6 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 17/11/2005 -