Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Hữu Khoát
Mã Linh Mục 190155
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Văn Hải Quản nhiệm 1955 - 1958
2 Hố Nai Ba Đông Quản nhiệm 1958 - 1962