Tên Linh Mục Phaolo Nguyễn Thanh Lịch
Mã Linh Mục 190120
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Bạch Lâm Chánh xứ 1955 - 1956