Tên Linh Mục Gioakim Nguyễn Hữu Phúc
Mã Linh Mục 190087
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Phúc Hải Quản nhiệm 1955 - 1956
2 Hố Nai Ba Đông Quản nhiệm 1955 - 1957
3 Phú Thịnh Vườn Ngô Chánh xứ 1958 - 1967