Tên Linh Mục Gioan Bt. Bạch
Mã Linh Mục 190057
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Bến Gỗ Chánh xứ 1934 - 1936
2 Biên Hòa Tân Triều Quản nhiệm 1934 - 1936