Tên Linh Mục Phaolô Huỳnh Văn Điểu
Mã Linh Mục 190021
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Dầu Giây Chánh xứ 1936 - 1956
2 An Bình Xuân Long Quản nhiệm 1936 - 1956
3 Long Khánh Núi Đỏ Đặc trách 1937 - 1962
4 Long Khánh Xuân Quế Đặc trách 1942 - 1954
5 Long Khánh Núi Tung Quản nhiệm 1943 - 1947
6 Long Khánh Suối Tre Quản nhiệm 1943 - 1947
7 Long Khánh Hàng Gòn Đặc trách 1944 - 1955
8 An Bình Hưng Lộc Đặc trách 1954 - 1956