Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Đinh Đồng Chuyển Tân Cang Giúp cộng đoàn 23/08/2013 SDB
2 Giacobe Hoàng Gia Công Lộc Hòa Giúp cộng đoàn 13/03/1998 1998 - CSC
3 Phêrô Trịnh Như Cung Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Không xác định 29/01/2001 - SSS
4 Đaminh Nguyễn Hữu Cường Không dữ liệu Không xác định 21/02/2004 - OP
5 M. Đ. Saviô Nguyễn Quang Đại Đan viện Xitô Phước lý Cộng đoàn 12/02/2004 - OCist
6 Tôma Trần Văn Đại Xuân Kitô Chánh xứ 01/10/1988 03/08/2017 - SDD
7 Vinh Sơn Nguyễn Trọng Đại Thánh Tâm Phụ tá 08/07/2017 OP
8 Phanxicô X Nguyễn Đức Đạt Ngọc Đồng Phụ tá 14/05/1975 2017 - OP
9 Giuse Nguyễn Văn Đạt CĐ. Đa Minh - Hiền Đức Giúp cộng đoàn 30/06/2007 2015 - OP
10 Giuse Phạm Văn Đệ Lai Ổn Giúp cộng đoàn 01/01/2013 2021 - SMMR
11 Giuse Phạm Văn Diệm Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Giúp cộng đoàn 01/06/2013 2015 - CM
12 Giuse Trần Ngọc Diệm Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Giúp cộng đoàn 10/12/2005 08/2015 - CM
13 Đaminh Phạm Ngọc Điển Đền Thánh Martinô - Hố Nai Tu viện trưởng 30/09/1988 2012 - OP
14 Giuse Mai Văn Điệp Thánh Tâm Phụ tá 06/08/2013 OP
15 M. Irênê Nguyễn Văn Điều Đan viện Xitô Phước lý Giúp cộng đoàn 28/06/2011 - Ocist
16 Gioakim Nguyễn Định Nhà Cha Phù trợ 01/01/1949 CSsR
17 M. Martinô Nguyễn Tiến Dũng Đan viện Xitô An Phước Đan viện trưởng 09/02/2004 2009 - Ocist
18 Phêrô Tạ Hùng Dũng Hồng Ân Phụ tá 30/05/2015 08/04/2022 - SDD.
19 M. Carôlô Nguyễn Văn Dương Đan viện Xitô Phước lý Cộng đoàn 28/06/2011 - OCist
20 Augustinô Nguyễn Hồng Hải Đan viện Biển Đức Thiên Bình Giúp cộng đoàn 20/07/2017 2017 - OSB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tổng cộng: 196