Tên Linh Mục Tôma Nguyễn Văn Trâm
Mã Linh Mục 196905
Ngày chịu chức 01/05/1969
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Xuân Khánh Chánh xứ 1975 - 1992
2 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Giám mục Phụ tá 07/05/1992 - 22/11/2005
3 Ngoài Giáo phận Gp. Bà Rịa Giám mục Tiên khởi 22/11/2005 - 05/2017
4 Ngoài Giáo phận Gp. Bà Rịa Nghỉ hưu 05/2017 -