Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Phêrô Huỳnh Tấn Vinh Tân Vinh Quản nhiệm
2 Phaolô Lê Văn Vĩnh Tân Hữu Chánh xứ 08/09/2008 08/09/2011 -
3 Giuse Phạm Hưng Vĩnh Ngọc Đồng Chánh xứ 04/08/2009 2017 - OP
4 Phêrô Đinh Quốc Vịnh Thái Xuân Chánh xứ
5 Đaminh Thân Toàn Vũ Nghĩa Mỹ Quản nhiệm
6 Giuse Maria Trần Quang Vũ Thái Lạc Chánh xứ
7 Giuse Lê Trần Đình Vũ Tà Lài Chánh xứ 28/06/2011 08/2016 -
8 Gioakim Nguyễn Hoàng Vũ Hải Dương Chánh xứ 10/01/2011 SSS
9 Gioan Bt. Phạm Phi Vũ Canada Mục vụ giáo xứ 08/09/2008 16/03/2021 -
10 Giuse Phạm Hoài Vũ Gia Canh Chánh xứ 23/06/2010 09/2019 -
11 Vinhsơn Hoàng Phong Vũ Long Bình Phó xứ 30/05/2014 09/2018 -
12 Đaminh Trịnh Đình Vũ Bùi Thái Phó xứ 28/05/2016 09/2019 -
13 Gioakim Nguyễn Đức Vũ Hải Dương Chánh xứ 23/11/2015 12/09/2018 - SSS
14 Giuse Phạm Hoàng Vũ Hà Nội Theo học HVCGVN 16/07/2020 08/09/2020 -
15 Joseph Vulliez Thống Nhất Đặc trách
16 Giuse Nguyễn Minh Vương Nagoa Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
17 Giuse Phạm Hoàng Vương Trung Ngãi Chánh xứ 23/06/2010 09/2019 -
18 Louis Trần Phúc Vy Gia Viên Đặc trách
19 Phêrô Cao Văn Xiêm Thanh Hóa Phó xứ 20/07/2017 09/2019 -
20 Phaolô Nguyễn Trọng Xuân Lộ Đức Quản hạt 25/01/2000 08/2017 -
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Tổng cộng: 1165