Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Phaolô Lê Văn Vĩnh Tân Hữu Chánh xứ 08/09/2008 08/09/2011 -
2 Giuse Phạm Hưng Vĩnh Ngọc Đồng Chánh xứ 04/08/2009 2017 - OP
3 Phêrô Đinh Quốc Vịnh Nhà Cha Phù trợ
4 Đaminh Thân Toàn Vũ Nhà Cha Phù trợ
5 Giuse Maria Trần Quang Vũ Nhà Cha Phù trợ 15/05/1941
6 Giuse Phạm Hoài Vũ Gia Canh Chánh xứ 23/06/2010 09/2019 -
7 Giuse Lê Trần Đình Vũ Tà Lài Chánh xứ 28/06/2011 08/2016 -
8 Gioakim Nguyễn Hoàng Vũ Hải Dương Chánh xứ 10/01/2011 SSS
9 Gioan Bt. Phạm Phi Vũ Canada Mục vụ giáo xứ 08/09/2008 16/03/2021 -
10 Vinhsơn Hoàng Phong Vũ Long Bình Phó xứ 30/05/2014 09/2018 -
11 Đaminh Trịnh Đình Vũ Bùi Thái Phó xứ 28/05/2016 09/2019 -
12 Gioakim Nguyễn Đức Vũ Hải Dương Chánh xứ 23/11/2015 12/09/2018 - SSS
13 Giuse Phạm Hoàng Vũ Hà Nội Theo học HVCGVN 16/07/2020 08/09/2020 -
14 Joseph Vulliez Nhà Cha Phù trợ 05/07/1936
15 Giuse Nguyễn Minh Vương Nagoa Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
16 Giuse Phạm Hoàng Vương Trung Ngãi Chánh xứ 23/06/2010 09/2019 -
17 Louis Trần Phúc Vỵ Nhà Cha Phù trợ 28/03/1948 24/04/2020 -
18 Phêrô Cao Văn Xiêm Thanh Hóa Phó xứ 20/07/2017 09/2019 -
19 Phaolô Nguyễn Trọng Xuân Lộ Đức Quản hạt 25/01/2000 08/2017 -
20 Gioan M. Đoàn Phú Xuân Nhà Cha Phù trợ 29/01/1967 28/11/2017 - CRM
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Tổng cộng: 1164