Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Phạm Đình Thước Xuân An Chánh xứ 11/04/2002 08/09/2020 -
2 Giuse Trần Công Thưởng Nhà Cha Phù trợ
3 Đaminh Phạm Ngọc Thủy An Lộc Chánh xứ 11/04/2002 08/2016 -
4 Đaminh Lâm Sơn Thủy Bích Lâm Phó xứ 30/05/2015 08/2017 -
5 Phanxicô X. Bùi Quang Thụy Bắc Minh Chánh xứ 30/09/2005 19/03/2022 -
6 Phanxico Đinh Quốc Thụy Nhà Cha Phù trợ 16/04/1996 -
7 Angelo Nguyễn Ngọc Thụy Thánh Tâm Chánh xứ OP
8 Phêrô Ngô Văn Thuyên Đức Thắng Giúp cộng đoàn 21/09/2010 2015 - CM
9 Phêrô Nguyễn Văn Thuyết Thái Thiện Chánh xứ 08/09/2008 09/2019 -
10 Gioan Bt. Phạm Hưng Thy Nhà Cha Phù trợ
11 Tađêô Võ Thành Tích Sĩ Phước Quản nhiệm
12 Tích Dĩ An Quản nhiệm
13 Giuse Nguyễn Văn Tịch Bắc Hải Phụ tá 08/08/2006 03/08/2017 -
14 Giuse Lưu Văn Tịch Thánh Gia Phó xứ 05/11/2014 08/04/2022 - SDD
15 Đaminh Vũ Hà Tiên Đền Thánh Martinô - Hố Nai Giúp cộng đoàn 04/08/2015 2016 - OP
16 Anrê Phạm Linh Tiên Suối Cả Chánh xứ 28/06/2011 10/10/2019 -
17 Giuse Trần Văn Tiên Xuân Long Quản nhiệm
18 Phêrô Nguyễn Vinh Tiên Tân Triều Quản nhiệm
19 Đaminh Hoàng Văn Tiên Nhà Cha Phù trợ 25/06/2006 -
20 Tiên Núi Đỏ Đặc trách
1 2 ... 47 48 49 50 51 52 53 ... 59 60
Tổng cộng: 1189