Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh Phú Dòng - Chúa Cứu Thế Chánh xứ 17/12/2004 2015 - CSsR
2 Phêrô Phạm Ngọc Hảo Nhà Cha Phù trợ SSS
3 Giuse Phạm Minh Hảo Phú Dòng - Chúa Cứu Thế Không xác định 18/09/1996 CSsR
4 Fx. Lương Đức Hảo Phú Lý Phụ tá 30/05/2013 30/05/2013 - CMC
5 Giuse Đinh Tuấn Hậu Đền Thánh Martinô - Hố Nai Không xác định 06/10/2003 2011 - OP
6 Giuse Đinh Xuân Hiên Nhà Cha Phù trợ 22/08/2004 - SDB
7 Đaminh Đặng Công Hiến Hải Dương Quản nhiệm SSS
8 Phêrô Nguyễn Quang Hiến Nhà Cha Phù trợ 04/06/1948 OP
9 Giuse Hoàng Mạnh Hiền Nhà Cha Phù trợ 08/05/1991 - OP
10 Vinh Sơn Mai Cao Hiển Nhà Cha Phù trợ 01/02/1973 - OP
11 Giuse Nguyễn Hiển Xuân Kitô Phụ tá 16/02/2004 11/2017 - SDD
12 Gioakim Nguyễn Chí Hiệp CĐ. Nhà Chúa - Thánh Gia Không xác định 08/09/2008 SDD
13 Đaminh Trần Thái Hiệp Xuân Khánh Nghỉ hưu 08/06/1963 06/2013 - PSS
14 Bonaventura Phạm Văn Hiệp Giang Điền Phụ tá 30/05/2013 CRM
15 Đaminh Trần Văn Hiệp Dòng Gioan Thiên Chúa - Hố Nai Bề trên cộng đoàn 09/01/2017 2017 - OH
16 Antôn Nguyễn Đức Hiếu Nhà Cha Phù trợ OP
17 Giuse Phan Thái Hòa Nhà Cha Phù trợ 01/08/1993 31/05/2016 - CM
18 Phanxicô X. Trần Đức Hòa Đức Thắng Phó Ban Loan Báo Tin Mừng 25/05/2006 2015 - CM
19 Phanxico Xavie Nguyễn Thanh Hoài 06/09/1997 2016 - sj
20 Batôlômêô M. Nguyễn Viết Hoàng Giang Điền Chánh xứ 08/09/2008 2015 - CRM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tổng cộng: 196